[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
จันทร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 90


 d4f5cb33-131d-4370-bf82-a1a63301d5ce

สรุปรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) ปีการศึกษา 2558

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ลำดับที่ Œ

ของสพป.สป.เขต ๑*

สพป.สป.เขต 1

18.16

60.52

โรงเรียนวัดรวกฯ

25.20

84.00

* จากโรงเรียน 72 โรงเรียนและนักเรียนทั้งหมด 4,121 คน

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

สพป.สป.เขต 1

20.57

51.43

14.82

37.06

16.45

46.99

โรงเรียนวัดรวกฯ

24.57

61.43

21.07

52.68

22.71

64.90

รวมทุกกลุ่มสาระฯเฉลี่ย  68.36 คะแนน

ลำดับที่  ของสพป.สป.เขต ๑*

* จากโรงเรียน 72 โรงเรียนและนักเรียนทั้งหมด 4,305 คน

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

 

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

สพป.สป.เขต 1

19.91

49.78

14.53

36.33

27.01

45.02

โรงเรียนวัดรวกฯ

22.60

56.50

15.60

39.00

32.10

53.50

รวมทุกกลุ่มสาระฯเฉลี่ย 70.30 คะแนน

ลำดับที่ ของสพป.สป.เขต ๑*

* จากโรงเรียน 72 โรงเรียนและนักเรียนทั้งหมด 4,562 คน

หมายเหตุ ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง คะแนนสูงกว่า สพป.สป.เขต 1

 

คะแนนการสอบ NT (National Test)

ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ลำดับที่ 22 ของสพป.สป.เขต ๑*

ความสามารถ

ระดับโรงเรียน

ระดับสพป.สป เขต 1

ระดับ สพฐ

ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

เฉลี่ยร้อยละ

ด้านภาษา

17.17

49.05

16.11

46.02

16.32

46.64

16.31

46.59

ด้านคำนวณ

11.83

33.81

13.03

37.22

14.25

40.71

14.23

40.67

ด้านเหตุผล

19.17

54.76

16.98

48.52

17.00

48.56

16.98

48.52

รวมทั้งสามด้าน

48.17

45.87

46.12

43.92

47.57

45.30

47.52

45.26

หมายเหตุ ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง คะแนนสูงกว่า ระดับประเทศ

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ป.3  ปีการศึกษา 2558  แสดงค่าสถิติรายความสามารถของโรงเรียนในสังกัด สพป สมุทรปราการ เขต 1

 

จำนวน

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคำนวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

คะแนน

รวมเฉลี่ยความสามารถ

ทั้ง 3 ด้าน

 

อันดับที่

โรงเรียน

นักเรียน

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สปส.
การกระจายร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สปส.
การกระจายร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สปส.
การกระจายร้อยละ

คลองบางปิ้ง

46

22.28

63.66

4.59

20.59

21.63

61.80

5.65

26.12

23.54

67.27

4.83

20.53

67.46

1

วัดบางกะเจ้ากลาง

6

22.00

62.86

6.45

29.32

20.00

57.14

4.98

24.90

21.50

61.43

5.13

23.85

63.50

2

คลองสำโรง

61

20.33

58.08

5.65

27.81

18.74

53.54

6.40

34.14

21.10

60.28

4.35

20.60

60.16

3

วัดบางขมิ้น

5

19.00

54.29

5.20

27.35

17.40

49.71

2.41

13.84

23.20

66.29

3.70

15.95

59.60

4

วัดป่าเกด

24

18.83

53.81

4.33

22.99

19.50

55.71

6.06

31.10

19.58

55.95

4.94

25.24

57.92

5

วัดบางกระสอบ

13

20.46

58.46

6.01

29.37

16.38

46.81

9.00

54.96

20.15

57.58

7.54

37.40

57.00

6

วัดบางด้วน

7

16.57

47.35

10.15

61.23

20.71

59.18

8.22

39.68

19.29

55.10

7.16

37.12

56.57

7

วัดบางน้ำผึ้งใน

13

19.92

56.92

7.18

36.05

15.62

44.62

7.41

47.46

20.62

58.90

7.29

35.34

56.15

8

วัดบางกอบัว

17

20.47

58.49

5.15

25.15

18.12

51.76

6.04

33.34

17.12

48.91

6.77

39.56

55.71

9

วัดแค

20

18.90

54.00

6.11

32.34

17.05

48.71

5.59

32.76

18.35

52.43

7.29

39.70

54.30

10

วัดใหญ่

81

18.52

52.91

4.92

26.55

15.59

44.55

6.09

39.05

19.83

56.65

5.62

28.36

53.94

11

วัดบางนางเกรง

8

21.00

60.00

3.78

18.00

14.00

40.00

3.63

25.90

18.88

53.93

4.49

23.77

53.88

12

พร้านีลวัชระ

242

18.54

52.98

6.01

32.43

14.73

42.08

5.77

39.15

19.14

54.68

6.16

32.18

52.40

13

วัดครุนอก

18

19.89

56.83

5.61

28.23

11.56

33.02

3.71

32.14

20.72

59.21

5.32

25.69

52.17

14

คลองบางปู

20

17.15

49.00

6.67

38.88

15.90

45.43

6.29

39.56

18.65

53.29

4.84

25.94

51.70

15

อนุบาลวัดพิชัยสงคราม

208

17.79

50.84

6.02

33.81

15.34

43.83

6.85

44.65

18.43

52.65

6.26

33.99

51.56

16

วัดสวนส้ม

165

17.78

50.79

5.81

32.66

13.71

39.17

5.53

40.35

18.12

51.77

5.64

31.15

49.61

17

วัดศรีคงคาราม

9

20.11

57.46

4.43

22.02

11.89

33.97

4.86

40.87

17.22

49.21

5.43

31.51

49.22

18

ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง

61

17.10

48.85

5.11

29.89

14.39

41.12

4.73

32.86

17.66

50.44

5.91

33.47

49.15

19

นาคดีอนุสรณ์

229

16.66

47.61

5.62

33.74

12.79

36.53

5.27

41.20

19.44

55.55

5.89

30.28

48.89

20

เอี่ยมสุรีย์

170

16.85

48.15

5.52

32.75

13.61

38.87

5.74

42.21

17.72

50.62

5.76

32.50

48.18

21

วัดรวก

6

17.17

49.05

4.75

27.67

11.83

33.81

3.43

28.99

19.17

54.76

3.25

16.96

48.17

22

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25 / ก.ค. / 2559
      ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๕๙ 21 / ก.ค. / 2559
      คู่มือสำหรับประชาชน (การขอใช้บริการอาคารสถานที่) 21 / ก.ค. / 2558
      คู่มือสำหรับประชาชน (การขอใบแทนเอกสาร) 21 / ก.ค. / 2558
      คู่มือสำหรับประชาชน (การขอเทียบโอนผลการศึกษา) 21 / ก.ค. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
โรงเรียนวัดรวกสายราษฎร์สงเคราะห์
ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130