[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : คู่มือสำหรับประชาชน (การขอใช้บริการอาคารสถานที่)
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 173


 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ส่วนของการสร้างกระบวนงาน

1.       ชื่อกระบวนงาน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

2.         หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ  (ในระบบจะมีให้ตัวเลือก: เลือกกระทรวงของท่าน)

 : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดรวก

3.      ประเภทของงานบริการ        กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ      การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง

5.      กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง                  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539

 

6.      ระดับผลกระทบ                บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม       บริการทั่วไป

7.      พื้นที่ให้บริการ        ส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค  ท้องถิ่น       สถาบันการศึกษา

                   ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)                 ต่างประเทศ

8.               กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ      หน่วยเวลา

 

9.               ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)           0

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)         0

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)         0

 

 ส่วนของคู่มือประชาชน

10.           ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)        การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

11.  *ช่องทางการให้บริการ       

1)      ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

สถานที่ให้บริการ โรงเรียนวัดรวก เลขที่  19  หมู่ที่ 12  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130

                   ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

     วันจันทร์     วันอังคาร     วันพุธ         วันพฤหัสบดี  วันศุกร์

     วันเสาร์       วันอาทิตย์

        ไม่เว้นวันหยุดราชการ

     มีพักเที่ยง

          เวลาเปิดรับคำขอ          เวลาเปิดรับคำขอ          08.30                     

                                      เวลาปิดรับคำขอ           16.30

                                      (ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)

          หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี)

การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.    ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย

2.    ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน

3.    ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

4.    ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันในอาคารสถานที่ของสถานศึกษา

5.    ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคำขออาคารสถานที่

6.    โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น

7.    การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

 

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

หน่วยเวลา

(นาที ชั่วโมง วัน วันทำการ เดือน ปี)

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

1

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคำขอและเอกสารประกอบคำขอ

15

นาที

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดรวก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานและแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีกรณีที่เห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือขาดเอกสารหรือหลักฐานใด

2

การพิจารณาอนุญาต

พิจารณาและจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม

2

วัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดรวก

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หน่วยเวลา   วัน

 

14. งานบริการนี้ ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  หน่วยของเวลา  

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

(ฉบับ หรือ ชุด)

หมายเหตุ

1

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

เอกสาร

ต้องเหลืออายุเกิน 3 เดือน ณ วันยื่นคำขอ

2

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

          -ไม่มี-

 

16. ค่าธรรมเนียม

รายละเอียดค่าธรรมเนียม     

ร้อยละ       ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) Click here to enter text.

หมายเหตุ    ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน

 

17. *ช่องทางการร้องเรียน

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนวัดรวก เลขที่  19  หมู่ที่ 12  ตำบลบางพึ่ง  อำเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130  

2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพป.สมุทรปราการ เขต 1 เลขที่  34/2   ถนนสุขุมวิท  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  10270

3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579

 

18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)

ชื่อเอกสาร   -         ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)

(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)

หมายเหตุ   

 

19. หมายเหตุ

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25 / ก.ค. / 2559
      ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๕๙ 21 / ก.ค. / 2559
      คู่มือสำหรับประชาชน (การขอใช้บริการอาคารสถานที่) 21 / ก.ค. / 2558
      คู่มือสำหรับประชาชน (การขอใบแทนเอกสาร) 21 / ก.ค. / 2558
      คู่มือสำหรับประชาชน (การขอเทียบโอนผลการศึกษา) 21 / ก.ค. / 2558


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
โรงเรียนวัดรวกสายราษฎร์สงเคราะห์
ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130