[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
25 / ก.ค. / 2559
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดรวก อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
21 / ก.ค. / 2559
ประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา ปี ๒๕๕๙
หลังจากการประชุมผู้ปกครอง คณะครู และกรรมการสถานศึกษา เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปี ๒๕๕๘ และร่วมกันวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของการประกันคุณภาพในพร้อมกำหนดค่าเป้าหมายและประกาศใช้แจ้งให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องท อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
21 / ก.ค. / 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (การขอใช้บริการอาคารสถานที่)
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
21 / ก.ค. / 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (การขอใบแทนเอกสาร)
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
21 / ก.ค. / 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (การขอเทียบโอนผลการศึกษา)
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
21 / ก.ค. / 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (การขอลาออก)
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
21 / ก.ค. / 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (การผ่อนผันเด็กเข้าเรียน)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
21 / ก.ค. / 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (การข้อย้ายออกนักเรียน)
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
20 / ก.ค. / 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (การขอย้ายเข้าเรียน)
การขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดสพฐ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
20 / ก.ค. / 2558
คู่มือสำหรับประชาชน (การรับนักเรียน)
คู่มือประชาชนในระบบสารสนเทศ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
6 / ก.ค. / 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์)ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นทิศทางและกรอบดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
6 / ก.ค. / 2558
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเต อ่านต่อ...
ผู้เขียน : จิระพงศ์ ศุภศรี
6 / ก.ค. / 2558
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดรวก ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๙
เป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานทุกด้านเพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน กับแผนพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของต้นสังกัด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นาวิน พินิจอภิรักษ์
6 / ก.พ. / 2558
ประกาศโรงเรียนวัดรวก
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 อาคารเรียนแบบ 017 และอาคารอเนกประสงค์202/26 ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นาวิน พินิจอภิรักษ์
15 / ก.ย. / 2553
ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนอาหารกลางวัน
ประธานกรรมการสถานศึกษาได้นำคณะผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโรตารี่มาพบคณะครูและมอบทุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

    
โรงเรียนวัดรวกสายราษฎร์สงเคราะห์
ถ.พระราชวิริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130